Total 453
Number Title Author Date Votes Views
423
비문을 미리 준비합시다!(눅 5:29)
ggkccadmin | 2023.04.04 | Votes 0 | Views 21
ggkccadmin 2023.04.04 0 21
422
예수님과 같은 편!(마 9:10)
ggkccadmin | 2023.04.04 | Votes 0 | Views 21
ggkccadmin 2023.04.04 0 21
421
동료 죄인들을 찾아 나섭니다!(눅 5:29)
ggkccadmin | 2023.04.04 | Votes 0 | Views 21
ggkccadmin 2023.04.04 0 21
420
너무 뚱뚱해서 그만. . . !(골 3:5)
ggkccadmin | 2023.04.04 | Votes 0 | Views 20
ggkccadmin 2023.04.04 0 20
419
눈과 발 사이의 특별한 역학관계 (시 25:10)
ggkccadmin | 2023.03.13 | Votes 0 | Views 39
ggkccadmin 2023.03.13 0 39
418
예수님의 의도적으로 눈길!(눅 5:27)
ggkccadmin | 2023.03.13 | Votes 0 | Views 45
ggkccadmin 2023.03.13 0 45
417
모래 알갱이를 모두 털어버리고!(눅 5:28)
ggkccadmin | 2023.03.13 | Votes 0 | Views 49
ggkccadmin 2023.03.13 0 49
416
첫 눈에 반한 레위!(눅 5:27-28)
ggkccadmin | 2023.03.13 | Votes 0 | Views 43
ggkccadmin 2023.03.13 0 43
415
베드로는 훌륭한 사위?(마 8:5)
ggkccadmin | 2023.03.13 | Votes 0 | Views 35
ggkccadmin 2023.03.13 0 35
414
신선한 감사와 최고급 해물탕?(마 8:14-15)
ggkccadmin | 2023.03.02 | Votes 0 | Views 25
ggkccadmin 2023.03.02 0 25